ESG standardi

17 ciljeva održivog razvoja, koje su usvojile sve države članice Ujedinjenih Naroda 2015., te oni s glavnim ciljevima Pariškog klimatskog sporazuma 2015. čine plan za izgradnju boljeg svijeta

3 glavna cilja Pariškog klimatskog sporazuma su:
 • zadržati povećanje globalne prosječne temperature na 2°C iznad razina u predindustrijskom razdoblju te poduzeti mjere u svrhu ograničavanja rasta globalne prosječne temperature iznad 1,5°C iznad razina u predindustrijskom razdoblju,
 • povećati sposobnost prilagodbe posljedicama klimatskih promjena i poticati smanjenje emisija stakleničkih plinova na način kojim se ne ugrožava proizvodnja hrane,
 • osigurati financiranje projekata koji smanjuju emisiju stakleničkih plinova i povećavaju otpornost na klimatske promjene.
17 ciljeva UN-a:

Opća skupština UN-a odredila je održivi razvoj kao jedan od prioriteta na svjetskoj razini Programom do 2030. Radi se o ambicioznom skupu od 17 osnovnih ciljeva, osmišljenom kako bi se do 2030. ublažili mnogi sveprisutni društveni, gospodarski i okolišni problemi:


 1. Iskorijeniti sve oblike siromaštva svuda u svijetu.
 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu prehranu te promicati održivu poljoprivredu.
 3. Osigurati zdrav život i promicati blagostanje za ljude svih generacija.
 4. Osigurati uključivo i pravedno kvalitetno obrazovanje te promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve.
 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice.
 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve.
 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve.
 8. Promicati kontinuiran, uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad.
 9. Promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost.
 10. Smanjiti nejednakosti u državama i između njih.
 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim.
 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje.
 13. Poduzeti hitna djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica.
 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj.
 15. Očuvati, ponovno uspostaviti i promicati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti.
 16. Promicati, u svrhe održivog razvoja, miroljubiva i uključiva društva, osigurati pristup pravosuđu za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.
 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj

Molior EU

O nama

Velika čovjekova postignuća rezultat su prenošenja ideja entuzijazma.’

Thomas J. Watson

Tko smo

Nakon godina zajedničkih suradnji, okupili smo se kao tim profesionalaca koji vjeruju u timski rad, vođeni zajedničkom vizijom ostvarivanja vrhunskih rezultata kroz stručnu suradnju prilagođenu zahtjevima projekata

Naša domena

Kroz godine narasli smo do tima sa stručnim iskustvom i područjem rada u građevinarstvu, statici, procjenama, legalizaciji i izradi projekata. Pokrivamo i domenu upravljanja nekretninama, te izrade elaborata za potrebe investicija u nekretninskom poslovanju, uključujući i procjene prema ESG standardima

Način djelovanja

Poštujući zahtjeve svojih klijenata, definirane rokove obavljanja posla te osiguravajući kvalitetu izvedbe i sigurnost objekata ugrađujemo najkvalitetnije materijale, implementiramo novu tehnologiju i koristimo najsuvremenije instrumente za praćenje kvalitete

Poštujući zahtjeve svojih klijenata, definirane rokove obavljanja posla te osiguravajući kvalitetu izvedbe i sigurnost objekata ugrađujemo najkvalitetnije materijale, implementiramo novu tehnologiju i koristimo najsuvremenije instrumente za praćenje kvalitete.

Molior EU

Usluge

‘Sposobnost postavljanja ciljeva i planiranja njihovog postizanja glavna je vještina uspjeha.’ 

Brian Tracy

Dobar projekt čini razliku između nečega što je trajno i nečega što je privremeno. Projektiranje je početak i temelj građevinskog projekta, a o temelju ovisi čvrstoća i stabilnost kuće. Pogotovo kad zaprijete elementarne nepogode...

KLJUČ U RUKE”

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA

ENERGETSKA OBNOVA

 

-izrada projektno-tehničke dokumentacije:

            - izrada nalaza ovlaštenog inženjera građevinarstva o konstrukcijskom stanju zgrade

- pregled zgrade i izrada elaborata ocjene stanja građevinske konstrukcije zgrade

- izrada elaborata za popravak ne konstrukcijskih dijelova zgrade (zabati, dimnjaci, krovovi...)

- izrada projektne dokumentacije za ugradnju kondenzacijskih bojlera i sanaciju dimnjaka    na zgradi

- izrada projekta obnove ( popravka /pojačanja ) konstrukcije zgrade

- izrada arhitektonskih projekata za adaptaciju pojedinačnih stanova u zgradi

- izrada projekata obnove povijesno zaštićenih fasada zgrada

- izrada projekata energetske obnove zgrada

- izrada procjene troškova sanacije oštećenja radova obnove zgrade

- izvođenje svih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na radovima obnove zgrade

- cjelovit stručni nadzor nad svim radovima obnove zgrade

- financijsko praćenje projekta obnove

“KLJUČ U RUKE“ OBUHVAĆA:

financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i   

   uklanjanjem građevina

 

financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana

savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova sa projektantima, revidentima, nadzornim inženjerima, izvođačima, inženjerima geodezije i drugim osobama koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama

povezivanje i usklađivanje rada projektanata, revidenata, nadzornih inženjera, izvođača, inženjera  geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te kontrolu nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora

pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i  izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine

pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za  provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata

pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine, te  obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine

DOKUMENTI:

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N. 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (N.N. 102/20, 10/21)

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (N.N. 85/15)

Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (N.N. 127/20)

IZVOĐENJE RADOVA

GRAĐEVINSKIH RADOVA

OBRTNIČKIH RADOVA

INSTALATERSKIH RADOVA

HORTIKULTURNIH RADOVA

RADOVA ZELENE IZGRADNJE

RADOVA NA OBNOVI:

 

- izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova koje je potrebno izvršiti na radovimaobnove (sanacije) ne konstrukcijskih dijelova zgrada (zabati, dimnjaci, krovovi)

- izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova koje je potrebno izvršiti na radovima obnove i ojačanja konstrukcijskih dijelova zgrada (stropovi, nosivi zidovi, temelji)

IZVOĐENJE RADOVA OBUHVAĆA:

• povjeravanje izvođenja građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete   za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova

• izvođenje radova tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska   svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu

• ugrađivanje građevnih i drugih proizvoda, te postrojenja u skladu s Zakonom o gradnji i posebnim propisima

• gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji  uređuju gospodarenje otpadom

 • oporavljanje i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalog tijekom građenja na gradilištu sukladno  propisima koji uređuju gospodarenje otpadom

 • sastavljanje pisane izjave o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine

• osiguranje dokaza o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke,  dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom(PODIJELIT U NEKOLIKO RAZLIČITIH TOČAKA)

DOKUMENTI:

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

​Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (N.N. 102/20, 10/21)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (N.N. 43/14)

IZRADA ELABORATA, PROCJENA I UKUPNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Dobar projekt čini razliku između nečega što je trajno i nečega što je privremeno.

Projektiranje je početak, temelj, građevinskog projekta, a o temelju ovisi čvrstoća i stabilnost kuće. Pogotovo kad zaprijete elementarne nepogode...

 

Pod obavljanjem poslova projektiranja, u smislu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, podrazumijeva se obavljanje svih poslova u izradi idejnog, glavnog, izvedbenog, tipskog projekta, utvrđivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, projekta uklanjanja građevine i projekta postojećeg stanja građevine, propisanih posebnim zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i područje gradnje, te propisima donesenim na temelju tih zakona.

IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE OBUHVAĆA:

• idejne projekte (za ishođenje lokacijske dozvole)

• glavne projekte (za ishođenje građevinske dozvole)

• projekte protupotresne obnove

• izvedbene projekte

• troškovnike

• tipske projekte

• projekte opreme

• projekte izvedenog stanja

• energetske projekte

• studije utjecaja

 

ELABORATE:

• elaborate legalizacije

• elaborate energetske učinkvitosti

• elaborate utjecaja na okoliš

-              I mnoge druge

 

PROCJENE:

• nekretnina(stanovi, kuće, zgrade)

• građevinskih zemljišta

• investicija(procjena u stanju idejnog projekta)

DOKUMENTI:

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (N.N. 102/20, 10/21)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (N.N. 118/19, 65/20)

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 118/19, 65/20)

Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (N.N. 127/20)

SAVJETOVANJE KOD OBNOVE, GRAĐENJA I KUPOPRODAJE NEKRETNINA, REVIZIJA PROJEKATA

„Moralna izvrsnost dolazi kao rezultat navike. Postajemo pravedni čineći pravedna djela, umjereni čineći umjerena djela, a hrabri čineći hrabra djela.“

-Aristotel

-savjetovanje kod kupoprodaje nekretnina(stanova, kuća, zgrada, građevinskih zemljišta...)

-savjetovanje realizacije investicija

-savjetovanje o sufinanciranju iz EU fondova

- podrška od faze pregleda zgrade, prikupljanja potrebne dokumentacije, priprema zahtjeva za energetsku obnovu zgrade

- savjetovanje za suvlasnike zgrada pri energetskoj obnovi

- savjetovanje za upravitelje zgrada pri energetskoj obnovi

- podrška od faze pregleda zgrade, prikupljanja potrebne dokumentacije, priprema zahtjeva za obnovu zgrade, priprema zahtjeva za dodjelu pomoći za obnovu

- savjetovanje za suvlasnike zgrada oštećenih u potresu

- savjetovanje za upravitelje zgrada oštećenih u potresu

- izrada klizne skale za obračun razlike u cijeni između ugovorenih i izvedenih radova na gradilištima

DOKUMENTI:

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N. 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21)

​Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (N.N. 102/20, 10/21)

Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (N.N. 127/20)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (N.N. 43/14)

Pravilnik  o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (N.N. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)

STRUČNI GRAĐEVINSKI NADZOR

„Vaša sposobnost postavljanja ciljeva i planiranja njihovog postizanja glavna je vještina uspjeha.“

-Brian Tracy

 

- provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova cijelo vrijeme trajanja od strane ovlaštenih inženjera građevinarstva, arhitekture, strojarstva, elektrotehnike

- izrada završnih izvješća nadzornih inženjera nakon završenog izvođenja radova

- financijsko praćenje projekta obnove

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA OBUHVAĆA:

• nadziranje izvođenja radova koji trebaju biti u skladu sa građevinskom dozvolom, zakonima i posebnim propisima

• utvrđivanje da li je glavni projekt u pogledu gabarita građevine u skladu sa lokacijskom, odnosno građevinskom dozvolom

• utvrđivanje da li je iskolčenje građevine obavila ovlaštena osoba za obavljanje poslova državne izmjere i  katastra nekretnina

• utvrđivanje da li izvođač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja

• određivanje provedbe kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete ugrađenih materijala i opreme

• upozoravanje investitora na eventualne nedostatke odnosno nepravilnosti koje uoči tijekom građenja

• sastavljanje završnog izvješća o izvedenoj građevini

DOKUMENTI:

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N. 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (N.N. 102/20, 10/21)

Pravilnik  o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (N.N. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)

Konstrukcijska

i energetska obnova

KLJUČ U RUKE

Elaborati, procjene,

projektno-tehnička

dokumentacija

Savjetovanje kod obnove,

građenja i kupoprodaje nekretnina

REVIZIJA PROJEKATA

Izvođenje

građevinskih

radova

Stručni

građevinski

nadzor

ESG standardi

17 ciljeva održivog razvoja, koje su usvojile sve države članice Ujedinjenih Naroda 2015., te oni s glavnim ciljevima Pariškog klimatskog sporazuma 2015. čine plan za izgradnju boljeg svijeta

3 glavna cilja Pariškog klimatskog sporazuma su:
 • zadržati povećanje globalne prosječne temperature na 2°C iznad razina u predindustrijskom razdoblju te poduzeti mjere u svrhu ograničavanja rasta globalne prosječne temperature iznad 1,5°C iznad razina u predindustrijskom razdoblju,
 • povećati sposobnost prilagodbe posljedicama klimatskih promjena i poticati smanjenje emisija stakleničkih plinova na način kojim se ne ugrožava proizvodnja hrane,
 • osigurati financiranje projekata koji smanjuju emisiju stakleničkih plinova i povećavaju otpornost na klimatske promjene.
17 ciljeva UN-a:

Opća skupština UN-a odredila je održivi razvoj kao jedan od prioriteta na svjetskoj razini Programom do 2030. Radi se o ambicioznom skupu od 17 osnovnih ciljeva, osmišljenom kako bi se do 2030. ublažili mnogi sveprisutni društveni, gospodarski i okolišni problemi:


 1. Iskorijeniti sve oblike siromaštva svuda u svijetu.
 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu prehranu te promicati održivu poljoprivredu.
 3. Osigurati zdrav život i promicati blagostanje za ljude svih generacija.
 4. Osigurati uključivo i pravedno kvalitetno obrazovanje te promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve.
 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice.
 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve.
 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve.
 8. Promicati kontinuiran, uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad.
 9. Promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost.
 10. Smanjiti nejednakosti u državama i između njih.
 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim.
 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje.
 13. Poduzeti hitna djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica.
 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj.
 15. Očuvati, ponovno uspostaviti i promicati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti.
 16. Promicati, u svrhe održivog razvoja, miroljubiva i uključiva društva, osigurati pristup pravosuđu za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.
 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj

Molior EU

Reference

"Sve što postignemo pripada cijeloj našoj grupi, što je zahvalnost našem zajedničkom naporu."

Walt Disney

Molior EU je Vaš siguran partner u procesima protupotresne konstrukcijske obnove, gradnje ili adaptacije građevinskih objekata, dijagnostici oštećenja objekta, izradi građevinskih projekata, dijagnostici energetske učinkovitosti,

izradi projekata, energetske obnove, procjeni troškova pri saniranju oštećenja i obnovi, ali i reviziji projekata prema zahtjevima iz Zakona o gradnji te inženjeringu, konzalting poslovima i stručnim nadzorom.

Molior Newsletter

Prijavite se na Molior newsletter i prvi saznajte najnovije obavijesti i novitete.