Elaborati, procjene, projektno-tehnička dokumentacija

IZRADA ELABORATA, PROCJENA I UKUPNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Dobar projekt čini razliku između nečega što je trajno i nečega što je privremeno.

Projektiranje je početak, temelj, građevinskog projekta, a o temelju ovisi čvrstoća i stabilnost kuće. Pogotovo kad zaprijete elementarne nepogode...

 

Pod obavljanjem poslova projektiranja, u smislu Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, podrazumijeva se obavljanje svih poslova u izradi idejnog, glavnog, izvedbenog, tipskog projekta, utvrđivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, projekta uklanjanja građevine i projekta postojećeg stanja građevine, propisanih posebnim zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i područje gradnje, te propisima donesenim na temelju tih zakona.

 

 

IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE OBUHVAĆA:

 

• idejne projekte (za ishođenje lokacijske dozvole)

• glavne projekte (za ishođenje građevinske dozvole)

• projekte protupotresne obnove

• izvedbene projekte

• troškovnike

• tipske projekte

• projekte opreme

• projekte izvedenog stanja

• energetske projekte

• studije utjecaja

 

 

ELABORATE:

 

• elaborate legalizacije

• elaborate energetske učinkvitosti

• elaborate utjecaja na okoliš

-              I mnoge druge

 

PROCJENE:

• nekretnina(stanovi, kuće, zgrade)

• građevinskih zemljišta

• investicija(procjena u stanju idejnog projekta)

 

 

DOKUMENTI:

 

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (N.N. 102/20, 10/21)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (N.N. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (N.N. 118/19, 65/20)

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 118/19, 65/20)

Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (N.N. 127/20)