Konstrukcijska i energetska obnova KLJUČ U RUKE

"KLJUČ U RUKE”

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA

ENERGETSKA OBNOVA

 

-izrada projektno-tehničke dokumentacije:

- izrada nalaza ovlaštenog inženjera građevinarstva o konstrukcijskom stanju zgrade

- pregled zgrade i izrada elaborata ocjene stanja građevinske konstrukcije zgrade

- izrada elaborata za popravak ne konstrukcijskih dijelova zgrade (zabati, dimnjaci, krovovi...)

- izrada projektne dokumentacije za ugradnju kondenzacijskih bojlera i sanaciju dimnjaka    na zgradi

- izrada projekta obnove ( popravka /pojačanja ) konstrukcije zgrade

- izrada arhitektonskih projekata za adaptaciju pojedinačnih stanova u zgradi

- izrada projekata obnove povijesno zaštićenih fasada zgrada

- izrada projekata energetske obnove zgrada

- izrada procjene troškova sanacije oštećenja radova obnove zgrade

- izvođenje svih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na radovima obnove zgrade

- cjelovit stručni nadzor nad svim radovima obnove zgrade

- financijsko praćenje projekta obnove

 

“KLJUČ U RUKE“ OBUHVAĆA:

 

• financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i   

   uklanjanjem građevina

 

 financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana

• savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova sa projektantima, revidentima, nadzornim inženjerima, izvođačima, inženjerima geodezije i drugim osobama koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama

• povezivanje i usklađivanje rada projektanata, revidenata, nadzornih inženjera, izvođača, inženjera  geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te kontrolu nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora

• pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i  izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine

• pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za  provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata

• pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine, te  obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine

 

 

DOKUMENTI:

 

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N. 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (N.N. 102/20, 10/21)

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (N.N. 85/15)

Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (N.N. 127/20)